MSC Arsenal - Columbia Tournament - Medford Game - drrw